Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP STEENHOUWERIJ EN HANDELSONDERNEMING MOONEN-WANDERS B.V.,
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HEERLEN AAN DE WIJNGAARDSWEG NO. 10.

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1 Onder Moonen-Wanders wordt verstaan: de besloten vennootschap Steenhouwerij en Handelsonderneming Moonen-Wanders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen aan de Wijngaardsweg no. 10, ingeschreven in  het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg, onder nummer 14037077;

1.2 Onder afnemer wordt verstaan: een ieder die bij Moonen-Wanders goederen bestelt of van Moonen-Wanders goederen koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Moonen-Wanders sluit, in het bijzonder overeenkomsten tot uitvoering van werk, een en ander in de meest ruime zin des woords;

1.3 Onder natuursteen wordt verstaan: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder valt eveneens te verstaan materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen;

1.4 Onder natuurstenen bouwwerken wordt verstaan: werken waarin natuursteen of natuursteencomposities zijn verwerkt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen welke door Moonen-Wanders zijn gedaan of zijn aangegaan met de afnemer;

2.2 De afnemer aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van bestelling van goederen, door het sluiten van enige overeenkomst, dan wel door goederen van Moonen-Wanders in ontvangst te nemen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Moonen-Wanders zijn aanvaard;

2.3 Algemene Voorwaarden van de afnemer gelden niet tenzij deze schriftelijk door Moonen-Wanders zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes en prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de zijde van Moonen-Wanders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Staat er geen termijn vermeld dan is de offerte 30 dagen geldig;

3.2 Alle in de offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de afnemer niet voor andere doeleinden gebruikt worden;

3.3 De in de offerte en overeenkomst vermelde prijzen zijn in Nederlandse guldens en/of in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Belastingen en lonen

4.1 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege op het aangeboden of geleverde werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de offerte of het
totstandkomen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de afnemer in rekening gebracht;

4.2 Indien de CAO-lonen van werknemers in het natuurstenenbedrijf in binnen- en buitenland na de offerte of het totstandkomen van de overeenkomst worden verhoogd, is Moonen-Wanders bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen aan de afnemer, die verplicht is deze kosten te betalen.

Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Overeenkomsten tussen Moonen-Wanders en de afnemer komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Moonen-Wanders. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van
Moonen-Wanders, dan wel uit het feit dat Moonen-Wanders uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 6: Hoeveelheden

6.1 Omtrent de in de overeenkomst genoemde hoeveelheden van bewerkte natuursteen wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinste omschreven parallellepipedum, waarbij natuursteen van minder dan 10 dm3 als natuursteen van 10 dm3 wordt gerekend;

6.2 Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt;

6.3 Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal vijf naar boven.

Artikel 7: Levering en levertijd

7.1 Moonen-Wanders en de afnemer zullen overeenkomen of de levering “af werkplaats”, “franco werk” dan wel “gesteld in het werk” zal geschieden;

7.2 Bij levering “af werkplaats” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden voor het laden op het vervoermiddel;

7.3 Bij levering “franco werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangstname voor het lossen op de door afnemer opgegeven bestemming. Moonen-Wanders is slechts gehouden tot levering aan de opgegeven bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Indien de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is, is Moonen-Wanders gerechtigd zelf een plaats voor
de levering aan te wijzen;

7.4 De afnemer is gehouden het geleverde binnen 24 uur na de levering op beschadigingen en/of gebreken te controleren en vervolgens binnen 24 uur na constatering van die gebreken Moonen-Wanders daarvan schriftelijk in
kennis te stellen;

7.5 In geval van zowel door Moonen-Wanders als door de afnemer geconstateerde beschadiging van onverwerkte goederen, is Moonen-Wanders gerechtigd deze terug te nemen zonder vergoeding van schade en/of kosten aan de afnemer, onder de voorwaarde dat Moonen-Wanders alsnog aan de afnemer zal leveren, hetgeen tussen hen is overeengekomen. Indien Moonen-Wanders hiertoe niet in staat is, is ieder der partijen gerechtigd de ontbinding der overeenkomst in te roepen, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op vergoeding van schade, in welk vorm ook geleden, kan ontlenen;

7.6 Bij levering “gesteld in het werk” wordt de evering geacht te hebben plaatsgevonden bij voltooiing der werkzaamheden, van welk feit door Moonen-Wanders aan de afnemer mededeling wordt gedaan;

7.7 De risico’s gaan, behoudens het in artikel 9.8 en artikel 13 bepaalde, bij de levering over van Moonen-Wanders op de afnemer;

7.8 Indien bij levering ter bestemming noch de afnemer, noch een vertegenwoordiger zijner- of harerzijds, aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is Moonen-Wanders gerechtigd de goederen onder zich te houden terwijl de levering wordt geacht plaats te hebben gehad. De afnemer is gehouden tot vergoeding van extra door Moonen-Wanders gemaakte kosten in verband met opslag en overige handelingen;

7.9 Moonen-Wanders is gerechtigd om de goederen door middel van deelleveranties te leveren, welke afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd;

7.10 Moonen-Wanders is verplicht de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding ervan. Zij is bij overschrijding van de levertijd evenmin gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook, tenzij haar met betrekking tot de te late levering een verwijt kan worden gemaakt;

7.11 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van Moonen-Wanders;

7.12 Wanneer Moonen-Wanders zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs kan worden geacht dat de opmeting of controle kan zijn geschied;

7.13 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de afnemer alleen dan het recht om ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend Moonen-Wanders heeft edegedeeld dat deze in verzuim is, daarbij Moonen-Wanders een termijn van 6 weken gunnende om alsnog aan haar leveringsplicht te voldoen.

Artikel 8: Wijze van transport en
aansprakelijkheid

8.1 Tenzij af werkplaats wordt geleverd zullen de wijze van transport en de verpakking door Moonen-Wanders worden bepaald, behalve wanneer de afnemer specifieke wensen omtrent een en ander aan Moonen-Wanders heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met die wensen gepaard gaande extra kosten zijn voor rekening van de afnemer;

8.2 Voor zover er op Moonen-Wanders enigerlei vorm van aansprakelijkheid rust ter zake van het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.

Artikel 9: Uitvoering

9.1 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden alsmede de kosten van in het werk slijpen of het akkorderen zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is
overeengekomen;

9.2 Op de afnemer rust de plicht bij het opmeten of controleren door Moonen-Wanders assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven van peilmaten, stramienlijnen en maten van aansluitend niet-natuursteenwerk en door in het algemeen die gegevens te verschaffen welke het Moonen-Wanders mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen;

9.3 De afnemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het onjuist aangeven van de in het vorige lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens, alsmede voor die kosten welke voortvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en/of het onvoldoende voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege afnemer;

9.4 Indien verpakking plaats heeft in europallets of metalen stapelbakken, wordt deze verpakking slechts in bewaring gegeven aan de afnemer en blijft eigendom van Moonen-Wanders;

9.5 Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind-, waterdicht en vorstvrij ter beschikking te worden gesteld. De ruimten dienen tevens goed verlicht en goed bereikbaar te zijn;

9.6 Bij levering “gesteld in het werk” is de afnemer verplicht, tenzij anders wordt overeengekomen, aan Moonen-Wanders daar waar nodig het gebruik te verschaffen of te doen verschaffen van steiger- en hijsmateriaal, cementmolen, kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie, zonodig met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat Moonen-Wanders daarvoor aan de afnemer of derden enige vergoeding schuldig zal zijn;

9.7 Voor rekening en risico van de afnemer is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.;

9.8 De afnemer is verplicht te verzekeren: het uitgevoerde werk tegen alle materiële schade alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van Moonen-Wanders.

Artikel 10: Kwaliteit

10.1 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;

10.2 Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en beneden, van ten hoogste 75% toegestaan;

10.3 Bij andere steensoorten dan zoals bedoeld in artikel 10.2 is een tolerantie in de dikte, lengte en breedte, naar boven en beneden, van ten hoogste 5 mm toegestaan;

10.4 Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

Artikel 11: Meer en minder werk

11.1 Bij meerdere of mindere levering dan overeengekomen van materiaal en/of arbeid, is de overeengekomen eenheidsprijs voor Moonen-Wanders niet bindend; evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Het mindere zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Moonen-Wanders onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de afnemer niet meer van Moonen-Wanders kan worden verlangd;

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede wanprestatie gepleegd door toeleveranciers;

12.3 Indien de overmacht naar het oordeel van Moonen-Wanders van tijdelijke aard is, heeft deze het recht haar prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is  pgeheven. De afnemer is niet gerechtigd
alsdan de overeenkomst op te zeggen dan wel te laten ontbinden;

12.4 Indien Moonen-Wanders van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal Moonen-Wanders zulks aan de afnemer schriftelijk mededelen en kan Moonen-Wanders de ontbinding van de overeenkomst inroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 13: Retentierecht

13.1 Op alle goederen van de afnemer welke Moonen-Wanders onder zich heeft, heeft Moonen-Wanders het recht van terughouding zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Moonen-Wanders heeft voldaan;

13.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende goederen blijft berusten bij de afnemer.

Artikel 14:Aansprakelijkheid

14.1 Moonen-Wanders is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: – onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; – onzorgvuldig gedrag van de afnemer en/of diens personeel en/of andere door de afnemer ingeschakelde personen; – schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de afnemer verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. De afnemer vrijwaart Moonen-Wanders terzake;

14.2 Moonen-Wanders is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van: – verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud en dergelijke; – het niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of
materialen;- werking van de ondergrond of gebreken daarin; – verontreiniging of andere gebreken in of aan door de afnemer ter beschikking gestelde materialen;

14.3 Moonen-Wanders is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de afnemer of derden, buiten Moonen-Wanders om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt Moonen-Wanders aansprakelijkheid ingeval zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht van een door de afnemer of diens opdrachtgever aangestelde deskundige geschieden;

14.4 Indien en voor zover er voor rekening van Moonen-Wanders herstelwerkzaamheden dienen te worden verricht (bijvoorbeeld tengevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is -zulks ter beoordeling van Moonen-Wanders- dat degene waar deze werkzaamheden moeten worden verricht vanwege de met de uitvoering van deze werkzaamheden gepaard gaande
overlast, tijdelijk elders wordt ondergebracht, zullen de kosten van dit tijdelijke verblijf elders voor Moonen-Wanders ten hoogste ƒ 200,00 per dag bedragen met een maximum van ƒ10.000,00;

14.5 Indien en voor zover er voor rekening van Moonen-Wanders herstelwerkzaamheden dienen te worden verricht (bijvoorbeeld tengevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is dat het bedrijf, waar deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk tijdelijk zal moeten sluiten -zulks in verband met de uitvoering der werkzaamheden gepaard gaande overlast voor publiek en/of medewerker van dit bedrijf- zullen de kosten van een dergelijke sluiting voor Moonen-Wanders ten hoogste ƒ 1.000,00 per dag bedragen met een maximum van ƒ 50.000,00.

Artikel 15: Reclames

15.1 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen de in artikel 7.4 genoemde termijn te geschieden;

15.2 Reclames ter zake van facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Moonen-Wanders te zijn ingediend;

15.3 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van de gebrekkigheid indien hij niet binnen de termijnen van respectievelijk 24 uur en 8 dagen heeft gereclameerd en/of hij  oonen-Wanders niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen;

15.4 In het geval de reclames door Moonen-Wanders gegrond worden bevonden, is Moonen-Wanders uitsluitend verplicht ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de afnemer daarnaast recht heeft op welke andere vergoeding dan ook;

15.5 De betalingsverplichting van de afnemer wordt door reclamering niet geschorst, terwijl de afnemer alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1 De door Moonen-Wanders geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de afnemer zich van zijn betalingsverplichting jegens Moonen-Wanders volledig heeft gekweten;

16.2 In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde goederen ndoor of bij de afnemer, verkrijgt Moonen-Wanders het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen dan wel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde goederen;

16.3 Indien de afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen jegens Moonen-Wanders niet nakomt, is Moonen-Wanders zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen. De afnemer machtigt Moonen-Wanders de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van factuur of termijnnota, tenzij anders overeengekomen;

17.2 Indien betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist, terwijl alsdan door Moonen-Wanders een rentepercentage van 1,5% per maand aan de afnemer in rekening wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een hele maand;

17.3 Iedere betaling door de afnemer strekt primair tot voldoening van de verschuldigde kosten en rente en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering;

17.4 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op Moonen-Wanders te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

17.5 Moonen-Wanders is gerechtigd om, indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

17.6 Moonen-Wanders is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de
afnemer verschuldigd in ieder geval wanneer Moonen-Wanders voor de invordering rechtskundige bijstand inroept. De incassokosten bedragen 15% van het door de afnemer aan Moonen-Wanders verschuldigde bedrag met een minimum van ƒ 500,00 exclusief BTW;

17.7 Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, heeft Moonen-Wanders het recht te harer keuze de overeenkomst ontbonden te verklaren,
onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 18: Geschilbeslechting en toepasselijk recht

18.1 Deze Algemene Voorwaarden, de door Moonen-Wanders en de afnemer gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door het Nederlandse recht;

18.2 Terzake alle geschillen welke ontstaan tussen Moonen-Wanders en de afnemer naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, de door Moonen-Wanders en de afnemer gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend de burgerlijke Rechter in het arrondissement Maastricht bevoegd kennis te nemen, zulks met uitsluiting van alle andere Rechters. Moonen-Wanders blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter.